Kyselina 5-sulfosalicylová dihydrát p.a.

[5-Sulfosalicylic acid dihydrate]

Katalógové číslo: 1 kg000170
Vzorec:C₇H₆O₆S * 2 H₂O
M.h.:254.22 g/mol
CAS:5965-83-3
EINECS:202-555-6

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Pozor

H302: Škodlivý po požití.
H315: Dráždi kožu.
H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.