Kyselina amidosírová p.a.

[Amidosulfonic acid, Sulphamic acid, Sulfamidic acid]

Katalógové číslo: 1 kg002433
Vzorec:H₃NO₃S
M.h.:97.08 g/mol
CAS:5329-14-6
EINECS:226-218-8

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Pozor

H315: Dráždi kožu.
H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H412: Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.