Kyselina chloristá 70% p.a.

[Perchloric acid 70 %]

Katalógové číslo (1.000 ml):000076
Vzorec:HCIO4
M.h.:100,46 g/mol
CAS:7601-90-3
EINECS:231-512-4
ADR/RID UN 1873 , 5.1 (8), I

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy X

Nebezpečenstvo

H271: Môže spôsobiť požiar alebo výbuch; silné oxidačné činidlo.
H290: Môže byť korozívna pre kovy.
H302: Škodlivý po požití.
H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H373: Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla.
P221: Prijmite opatrenia na zabránenie zmiešania s horľavými materiálmi, zlúčeniny ťažkých kovov, kyseliny a zásady.
P280: Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.
P301 + P330 + P331: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P308 + P310: Po expozícii alebo podozrení z nej: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.