Kyselina chlorovodíková 35% p.a.

[Hydrochloric acid]

Katalógové číslo 000010
Vzorec:HCl
M.h.:36,46 g/mol
CAS: 7647-01-0
EINECS:231-595-7

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H290: Môže byť korozívna pre kovy.
H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H335: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

P280: Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.
P301 + P330 + P331: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P308 + P310: Po expozícii alebo podozrení z nej: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.