Kyselina mliečna 80 % potravinárska

[L(+) – Lactic acid, 2 – Hydroxypropanoic acid 80 %]

Katalógové číslo: 1 000 ml000078
Vzorec:C3H6O3
M.h.:90,1 g/mol
CAS:79-33-4
EINECS:201-196-2

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H315 Dráždi kožu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí

P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate
kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.