Kyselina mravčia 85 % čistá

[Formylic acid, Methanoic acid, Hydrogen carboxylic acid]

Katalógové číslo , 1000 ml000080
Vzorec:CH2O2
M.h.:46,02 g/mol
CAS: 64-18-6
EINECS:200-579-1

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H290 Môže byť korozívna pre kovy
H302 Škodlivý po požití
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí
H331 Toxický pri vdýchnutí

EUH071 Žieravé pre dýchacie cesty.

P260 Nevdychujte hmlu/pary.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
Bezpečnostné upozornenia – odozva
P301+P330+P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.