Kyselina mravčia 98% p.a.

[Formylic acid, Methanoic acid, Hydrogen carboxylic acid]

Katalógové číslo , 1000 ml000079
Vzorec:CH2O2
M.h.:46,02 g/mol
CAS: 64-18-6
EINECS:200-579-1

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H226: Horľavá kvapalina a pary.
H302: Škodlivý po požití.
H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H331: Toxický pri vdýchnutí.
EUH071: Žieravé pre dýchacie cesty.

P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla.
P280: Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.
P301 + P330 + P331: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P304 + P340: PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P308 + P310: Po expozícii alebo podozrení z nej: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.