Kyselina octová p.a.(100%)

[Glacial acetic acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid]

Katalógové číslo , 1000 ml000081
Vzorec:C₂H₄O₂
M.h.:60.05 g/mol
CAS: 64-19-7
EINECS:200-580-7

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H226: Horľavá kvapalina a pary.
H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla.
P280: Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.
P301 + P330 + P331: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P308 + P310: Po expozícii alebo podozrení z nej: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.