Kyselina octová 80 %, čistá

[Acetic acid 80 %, pure, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid]

Katalógové číslo , 1000 ml000082
Vzorec:C₂H₄O₂
M.h.:60.05 g/mol
CAS: 64-19-7
EINECS:200-580-7

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H290 Môže byť korozívna pre kovy
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí

P260 Nevdychujte hmlu/pary.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.