Kyselina salicylová p.a.

[2-Hydroxybenzoic acid ,Salicylic acid]

Katalógové číslo (1.000 ml):003281
Vzorec:C₇H₆O₃
M.h.:138.12 g/mol
CAS:69-72-7
EINECS:200-712-3

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy X

Nebezpečenstvo

H302: Škodlivý po požití.
H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H361d: Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.

P280: Noste ochranné okuliare.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.