Kyselina sírová 96% p.a.

[Sulphuric acid]

Katalógové číslo , 1000 ml000084
Vzorec:H₂SO₄
M.h.:98.07 g/mol
CAS: 7664-93-9
EINECS:231-639-5

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H290 Môže byť korozívna pre kovy
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí

P280: Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.
P301 + P330 + P331: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P308 + P310: Po expozícii alebo podozrení z nej: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.