Kyselina štavelová dihydrát

[Oxalic acid , Ethanedioic acid]

Katalógové číslo (1 kg) : kvalita p.a.000022
Katalógové číslo (1 kg) : kvalita čistá 001216
Vzorec:(COOH)₂ * 2 H₂O
M.h.:126.07 g/mol
CAS:6153-56-6
EINECS:205-634-3

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy X

Nebezpečenstvo

H302 + H312: Zdraviu škodlivý pri požití alebo pri styku s kožou.
H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.

P280: Noste ochranné okuliare.
P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P313: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.