Síra prášková p.a.

[Sulfur, Sulphur flowers]

Katalógové číslo , 1 kg000207
Vzorec:S
M.h.:32.06 g/mol
CAS: 7704-34-9
EINECS:231-722-6

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Pozor

H228: Horľavá tuhá látka.
H315: Dráždi kožu.

P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla.
P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P370 + P378: V prípade požiaru: na hasenie použite prášok.