Kyselina L(+)-vínna p.a.

[L(+)-Tartaric acid,2,3-Dihydroxybutanedioic acid]

Katalógové číslo , 1 kg000173
Vzorec:C₄H₆O₆
M.h.:150.08 g/mol
CAS: 87-69-4
EINECS:201-766-0

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Pozor

H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.