Dusičnan hlinitý nonahydrát p.a.

[Aluminium (III) nitrate nonahydrate]

Katalógové číslo: 1 kg000119
Vzorec:Al(NO₃)₃ .9 H₂O
M.h.:375.13 g/mol
CAS:7784-27-2
EINECS:236-751-8
Obsah /assay:≥ 98.5 %

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Nebezpečenstvo

Piktogramy

H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.

P280: Noste ochranné okuliare.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P313: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.