Dusičnan draselný čistý

[Nitric acid potassium salt]

Katalógové číslo: 1 kg001162
Vzorec:KNO3
M.h.:101,10 g/mol
CAS:7757-79-1
EINECS:231-818-8
Obsah /assay:min. 99,00%

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Pozor

Piktogramy

H272: Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.