Dusičnan bárnatý p.a.

[Barium nitrate]

Katalógové číslo , 500 g000117
Vzorec:Ba(NO₃)₂
M.h.:261.34 g/mol
CAS: 10022-31-8
EINECS:233-020-5

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H272: Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
H301: Toxický po požití.
H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H332: Škodlivý pri vdýchnutí.

P221: Prijmite opatrenia na zabránenie zmiešania s horľavými materiálmi, zlúčeniny ťažkých kovov, kyseliny a zásady.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P308 + P310: Po expozícii alebo podozrení z nej: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.