Dusičnan amónny p.a.

[Nitric acid ammonia, Ammonia nitrate]

Katalógové číslo , 1 kg000765
Vzorec:NH₄NO₃
M.h.:80.04 g/mol
CAS: 6484-52-2
EINECS:229-347-8

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Pozor

H272: Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.