N,N-Dimetylformamid p.a.

[DMF, DMFA, Formic acid dimethylamide]

Katalógové číslo (1.000 ml):000047
Vzorec:C₃H₇NO
M.h.:73.09 g/mol
CAS:68-12-2
EINECS:200-679-5
ADR/RID UN 2265 , 3, III

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy X

Nebezpečenstvo

H360D: Môže poškodiť nenarodené dieťa.
H226: Horľavá kvapalina a pary.
H312 + H332: Zdraviu škodlivý pri styku s kožou alebo pri vdýchnutí.
H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P201: Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla.
P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P308 + P313: Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.