Dichlórmetán p.a.

[Dichloromethane,DCM, Methylene chloride, Methylene dichloride]

Katalógové číslo , 900 ml000028
Vzorec:CH₂Cl₂
M.h.:84.93 g/mol
CAS: 75-09-2
EINECS:200-838-9

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Pozor

H315: Dráždi kožu.
H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H351: Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.

P281: Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.
P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P308 + P313: Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.