Dusičnan meďnatý trihydrát p.a.

[Copper(II) nitrate trihydrate]

Katalógové číslo 500 g 001676
Vzorec:Cu(NO₃)₂ . 3 H₂O
M.h.:241.60 g/mol
CAS:10031-43-3
EINECS:221-838-5
ADR/RID 1477 , 5.1, II

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy X

Nebezpečenstvo

H272: Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
H302: Škodlivý po požití.
H315: Dráždi kožu.
H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H410: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla.
P221: Prijmite opatrenia na zabránenie zmiešania s horľavými materiálmi, zlúčeniny ťažkých kovov, kyseliny a zásady.
P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.