Dusičnan olovnatý p.a.

[Lead(II) nitrate]

Katalógové číslo 1 kg 000120
Vzorec:Pb(NO₃)₂
M.h.:331.2 g/mol
CAS:10099-74-8
EINECS:233-245-9
ADR/RID 1469 , 5.1 (6.1), II

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy X

Nebezpečenstvo

H360Df: Môže poškodiť nenarodené dieťa. Podozrenie z poškodzovania plodnosti.
H302 + H332: Zdraviu škodlivý pri požití alebo vdýchnutí.
H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H372: Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H410: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P201: Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280: Noste ochranné okuliare.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P314: Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.