Dusičnan sodný p.a.

[Nitric acid sodium salt]

Katalógové číslo , 1 kg000323
Vzorec:NaNO₃
M.h.:84.99 g/mol
CAS: 7631-99-4
EINECS:231-554-3

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Pozor

H272: Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P260: Nevdychujte prach.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.