Dusičnan vápenatý tetrahydrát p.a.

[Calcium nitrate tetrahydrate]

Katalógové číslo , 1 kg000236
Vzorec:Ca(NO₃)₂ . 4 H₂O
M.h.:236.15 g/mol
CAS: 13477-34-4
EINECS:233-332-1

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Pozor

H302: Škodlivý po požití.
H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.

P280: Noste ochranné okuliare.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P313: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.