Fenol p.a.

[Phenol,Hydroxybenzene, Carbolic acid]

Katalógové číslo 750 g 000057
Vzorec:C₆H₆O
M.h.:94.11 g/mol
CAS:108-95-2
EINECS:203-632-7
ADR/RID UN 1671 , 6.1, II

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy X

Nebezpečenstvo

H301 + H311 + H331: Toxický pri požití, styku s kožou alebo pri vdýchnutí.
H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H341: Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie.
H373: Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

P280: Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.
P301 + P330 + P331: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P304 + P340: PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P308 + P310: Po expozícii alebo podozrení z nej: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.