Fenolftaleín p.a. indikátor

[Phenolphthalein (C.I. 764)]

Katalógové číslo: 100 g000060
Vzorec:C₂₀H₁₄O₄
M.h.:318.32 g/mol
CAS:77-09-8
EINECS:201-004-7
Indicator pH 8,0-10,0

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Nebezpečenstvo

Piktogramy

H350: Môže spôsobiť rakovinu.
H341: Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie.
H361f: Podozrenie z poškodzovania plodnosti.

P201: Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
P260: Nevdychujte prach.
P308 + P313: Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.