Ferrikyanid draselný p.a.

[Hexakyanoželezitan draselný,Potassium ferricyanide, Red prussiate of potash]

Katalógové číslo: 1 kg000124
Vzorec:K₃[Fe(CN)₆]
M.h.:329.25 g/mol
CAS:13746-66-2
EINECS:237-323-3

H411: Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.