Ferrokyanid draselný trihydrát p.a.

[Hexakyanoželeznatan draselný,Yellow prussiate of potash, Potassium ferrocyanide, Potassium ferrocyanide trihydrate]

Katalógové číslo: 1 kg000125
Vzorec:K4[Fe(CN)6] · 3 H2O
M.h.:422.39 g/mol
CAS:14459-95-1
EINECS:237-722-2

H412: Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.