Formaldehyd, 37 % roztok (stabilizovaný metanolom) p.a.

[Formaline solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution]

Katalógové číslo 1000 ml 000056
Vzorec:CH2O
M.h.:30,03 g/mol
CAS:50-00-0
EINECS:200-001-8
ADR 8 III UN-Nr. 2209

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy X

Nebezpečenstvo

H350: Môže spôsobiť rakovinu.
H301 + H311 + H331: Toxický pri požití, styku s kožou alebo pri vdýchnutí.
H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H317: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H335: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H341: Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie.
H370: Spôsobuje poškodenie orgánov.

P201: Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
P280: Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.
P301 + P330 + P331: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P304 + P340: PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P308 + P310: Po expozícii alebo podozrení z nej: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.