Fosforečnan trojsodný dodekahydrát p.a.

[Trisodium phosphate, tert-Sodium phosphate, Sodium phosphate, tribasic]

Katalógové číslo , 1 kg000024
Vzorec:Na₃PO₄ . 12 H₂O
M.h.:380.18 g/mol
CAS:10101-89-0
EINECS:231-509-8

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Pozor

H315: Dráždi kožu.
H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.