Dusičnan zinočnatý

[Zinc nitrate hexahydrate]

Katalógové číslo , 500g000121
Vzorec:N2O6Zn . 6H2O
M.h.:297,47g/mol
CAS: 10196-18-6
EINECS:231-943-8

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H272 – Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
H302 – Škodlivý po požití.
H315 – Dráždi kožu.
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 – Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

P221 – Prijmite opatrenia na zabránenie zmiešania s horľavými materiálmi…
P210 – Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P220 – Uchovávajte/skladujte mimo odevov/…/horľavých materiálov.
P261 – Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P304 + P340 – PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.
P362 – Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
P405 – Uchovávajte uzamknuté.
P501 – Zneškodnite obsah/nádobu …