Dusitan draselný p.a.

Katalógové číslo, 100g003291
Vzorec:KNO2
M.h.:85.11 g/mol
CAS: 7758-09-0
EINECS:231-832-4

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H272: Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
H301: Toxický po požití.
H400: Veľmi toxický pre vodné organizmy.

P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P221: Prijmite opatrenia na zabránenie zmiešania s horľavými materiálmi.
P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P308 + P310: Po expozícii alebo podozrení z nej:
Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.