Dusitan sodný p.a.

[sodium nitrite]

Katalógové číslo, 1kg000123
Vzorec:NaNO2
M.h.:69.00 g/mol
CAS:7632-00-0
EINECS:231-555-9

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy X

Nebezpečenstvo

H272: Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
H301: Toxický po požití.
H400: Veľmi toxický pre vodné organizmy.

P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.