Fluorid amónny p.a.

Katalógové číslo, 500g001340
Vzorec:NH4F
M.h.:37.04 g/mol
CAS:12125-01-8
EINECS:235-185-9

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy X

Nebezpečenstvo

H301 + H311 + H331: Toxický pri požití, kontakte s pokožkou alebo vdychovaní.

P280: Noste ochranné rukavice.
P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P304 + P340: PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.