Fluorid sodný p.a.

Katalógové číslo, 500g000126
Vzorec:NaF
M.h.:41.98 g/mol
CAS:7681-49-4
EINECS:231-667-8

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy X

Nebezpečenstvo

H301: Toxický po požití.
H315: Dráždi kožu.
H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.

EUH032: Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi toxický plyn.

P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla