Formamid p.a.

Katalógové číslo, 1l001859
Vzorec:CH3NO
M.h.:45,04 g/mol
CAS:75-12-7
EINECS:200-842-0

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy X

H360D: Môže poškodiť nenarodené dieťa.

P201: Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
P308 + P313: Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.