Chlorid meďnatý p.a.

[Copper dichloride dihydrate]

Katalógové číslo , 250g001146
Vzorec:CuCl2. 2H2O
M.h.:170,48 g/mol
CAS:10125-13-0
EINECS:231-210-2

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Pozor

H302: Škodlivý po požití.
H315: Dráždi kožu.
H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H410: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.