Chlorid hlinitý

[hydrochloric acid aluminium salt hexahydrate]

Katalógové číslo , 500g003403
Vzorec:AlCl3 · 6 H2O
M.h.:241.43 g/mol
CAS:7784-13-6
EINECS:231-208-1

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Pozor

H315: Dráždi kožu.
H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.