Chlorid železitý bezvodý p.a.

[Ferric chloride]

Katalógové číslo , 500 g000159
Vzorec:FeCl3
M.h.:162.20 g/mol
CAS:7705-08-0
EINECS:231-729-4

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H290: Môže byť korozívna pre kovy.
H302: Škodlivý po požití.
H315: Dráždi kožu.
H317: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.

P280: Noste ochranné rukavice.
P280: Noste ochranné okuliare.
P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.