Chlorid železnatý tetrahydrát p.a.

[Iron (II) chloride tetrahydate]

Katalógové číslo , 250 g001883
Vzorec:FeCl2.4H2O
M.h.:198.83 g/mol
CAS:13478-10-9
EINECS:231-843-4

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H302: Škodlivý po požití.
H315: Dráždi kožu.
H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.

P280: Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare/ ochranu tváre.
P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.