Chloroform p.a.

[TCM, Trichloromethane]

Katalógové číslo , 900 ml000027
Vzorec:CHCl3
M.h.:119.38 g/mol
CAS:67-66-3
EINECS:200-663-8

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H302: Škodlivý po požití.
H315: Dráždi kožu.
H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H331: Toxický pri vdýchnutí.
H351: Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.
H361d: Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.
H372: Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

P281: Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.
P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P304 + P340: PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.
P305 +P351+P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P308+P310: Po expozícii alebo podozrení z nej: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.