Metylenová modrá indikátor

[C.I. 52015, Methylene Blue hydrate]

Katalógové číslo , 100g003279
Vzorec:C16H18ClN3S . xH2O
M.h.:319.86 g/mol
CAS:122965-43-9
EINECS:200-515-2

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Pozor

H302: Škodlivý po požití.

P301 + P312 – PO POŽITÍ: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.