Naftalén p.a.

Katalógové číslo , 500g001164
Vzorec:C10H8
M.h.:128.17 g/mol
CAS:91-20-3
EINECS:202-049-5

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Pozor

H228: Horľavá tuhá látka.
H302: Škodlivý po požití.
H351: Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.
H410: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P281: Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.
P308 + P313: Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P370 + P378: V prípade požiaru: na hasenie použite piesok.