o-Fenantrolin hydrochlorid monohydrát p.a.

Katalógové číslo , 25g000984
Vzorec:C12H8N2.HCl .H2O
M.h.:234,69 g/mol
CAS:18851-33-7
EINECS:223-325-1

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H301: Toxický po požití.
H410: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P309 + P310: Po expozícii alebo pri zdravotných problémoch: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.