Octan bárnatý p.a.

Katalógové číslo , 250g001957
Vzorec:C4H6BaO4
M.h.:255,42 g/mol
CAS:543-80-6
EINECS:208-849-0

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Pozor

H332: Škodlivý pri vdýchnutí.
H302: Škodlivý po požití

P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.