Octan butylnatý p.a.

[Butyl-acetát , n-Butylester kyseliny octovej]

Katalógové číslo , 1l000663
Vzorec:C6H12O2
M.h.:116,16 g/mol
CAS:123-86-4
EINECS:204-658-1

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

H226: Horľavá kvapalina a pary.
H336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

EUH066: Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla.