Octan olovnatý trihydrát p.a.

Katalógové číslo, 1kg000186
Vzorec:C4H6O4Pb . 3 H2O
M.h.:379.34 g/mol
CAS:6080-56-4
EINECS:206-104-4

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H360Df: Môže poškodiť nenarodené dieťa. Podozrenie z poškodzovania plodnosti.
H373: Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H410: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P201: Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
P281: Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.
P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P308 + P313: Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.