Oxid hlinitý extra čistý ( 99%)

[Aluminium oxide]

Katalógové číslo, 1000g215700050
Vzorec:Al2O3
M.h.:101.96 g/mol
CAS:1344-28-1
EINECS:215-691-6

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

P260: Nevdychujte prach.