Oxid olovnato-olovičitý č.

[Minium, Red lead oxide, Trilead tetraoxide]

Katalógové číslo, 1kg001249
Vzorec:Pb3O4
M.h.:685,60 g/mol
CAS:1314-41-6
EINECS:215-235-6

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H272 – Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
H302+H332–Škodlivý po požití a pri vdýchnutí.
H351 – Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.
H360 – Môže spôsobiť poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa.
H372 – Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo
H410 – Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami..

P201 – Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
P210 – Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P220 Uchovávajte skladujte mimo odevov/…/horľavých materiálov.
P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P308 + P313 – Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
P370 + P378 – V prípade požiaru: na hasenie použite ….