Oxid titančinitý p.a.

Katalógové číslo, 250g002919
Vzorec:TiO2
M.h.:79.87 g/mol
CAS:13463-67-7
EINECS:236-675-5

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

P260: Nevdychujte prach.